Kadeřnictví, kosmetika a masáže

Obchodní podmínky

Studio Helena
Dámské kadeřnictví

rezervujte si termín online
nebo Zavolejte ve všední den a my vás objednáme

 

ZRUŠENÍ TERMÍNU

Objednané termíny do Studia jsou závazné. O podmínkách rezervace je klient informován předem. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději 24 hodin před objednávkou.
Při pozdní omluvě či neomluvené absenci klient zpětně uhradí poskytovateli služeb za způsobenou ztrátu jednorázový Kompenzační poplatek ve výši 300 Kč/h.

Klient je pak informován emailem nebo sms zprávou takto:

dnes jste měl/a u nás v kadeřnictví/na kosmetice/ plánovaný termín návštěvy od ………..do ………. Mrzí nás, že jste nám nedal/a vědět, aby jsme termín uvolnili jinému klientovi/ce. Vzhledem k tomu, že ……… hodin vyhrazených pouze pro Vás kadeřnice/kosmetička nemohla vykonávat svou práci, informujeme Vás, že Vám účtujeme kompenzační poplatek ve výši 300 Kč/h za ušlý zisk. Při další návštěvě Vám bude předána účtenka. Děkujeme za pochopení.

Pozdní omluvy a neomluvené absence si zapisujeme do karty zákazníka.

Změnu nebo zrušení termínu může klient učinit osobně, telefonicky, SMS zprávou, mailem nebo zprávou přes aplikaci Messenger. Pověřené osoby v provozní době Studia obratem odpovídají.

Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude objednán.

ZÁLOHA NA SLUŽBY

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo požadovat Zálohy na služby, pokud služba zabere 4 a více hodin času a to od 500 – 2 000 Kč. Klientovi je vytištěna účtenka v hodnotě Zálohy a při účtování služby v den objednání je mu odečtena z koncové ceny. U prodlužování vlasů platí pravidla určená smlouvou, která se uzavírá před objednávkou vlasů.

Zálohu je možné platit hotově nebo kartou. V případně, že se klient nemůže osobně dostavit, bude mu po dohodě vystavena Zálohová faktura. V tomto případě platí, že klient poskytne potřebné osobní údaje a tím také dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Peníze na účtu musí být 48 hodin před objednávkou. V opačném případě je rezervace zrušena.

Pokud klient nedodrží Obchodní podmínky a poskytovatel si bude nárokovat Kompenzační poplatek, bude mu odečtena záloha z celkového Kompenzačního poplatku.

Poskytovatel preferuje osobní konzultace před objednáním časově náročných služeb, konzultace jsou zdarma a přibližně se určí čas, hodnota zálohy a klient je osobně také informován o Obchodních podmínkách.

NÁKUP A UPLATNĚNÍ VOUCHERŮ

Provozovatel umožňuje klientovi zakoupit Voucher (Dárkový kupon) na služby na recepci Studia na adrese: STUDIO HELENA, Čajkovského 33, Jihlava.

Platbu za Voucher je možné hotově nebo kartou. V případně, že se klient nemůže osobně dostavit, bude mu po dohodě vystavena faktura. V tomto případě platí, že klient poskytne potřebné osobní údaje a tím také dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Voucher je zaslán na adresu nebo předán osobně až po přijetí platby na účet.

Studio Helena a kupující tímto uzavírají kupní smlouvu, která se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu. Některé Vouchery se mohou čerpat částečně, poslední čerpání musí proběhnout ještě před uplynutím platnosti kuponu.

Osoba, která předloží Voucher, má stejná práva jako osoba, která Voucher zakoupila a je ho možné uplatnit pouze na úhradu služeb uvedených na přední straně.

Voucher obsahuje tyto náležitosti:

  1. Název služby
  2. Hodnotu v českých korunách
  3. Datum platnosti
  4. Unikátní kód

Platnost poukazu je uvedena na přední straně Voucheru společně s unikátním číselným kódem. Klient je oprávněn Voucher použít pouze v době platnosti. Po uplynutí doby platnosti voucheru neposkytujeme žádný jiný způsob kompenzace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Zpracovávat osobní údaje a seznamovat se s nimi mohou v rozsahu podle následujících ustanovení pouze pověřené osoby. Všichni byly poučeni o ochraně osobních údajů a a podpisem stvrdily povinnost zachovávat mlčenlivost podle zákonů GPDR.

(2) Osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem
k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití.

(3) Objednávkový systém a záznamy klientů jsou na jednotlivých počítačích chráněny heslem a údaje jsou pouze na pracovišti. Využíváme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům (šifrovaný přenos chráněný heslem). Databáze a úložiště našich údajů jsou důvěryhodná (webové rozhraní, software, IT podpora).

(4) Uchováváme tyto data od klientů: Informační minimum (jméno, telefon, email) a Volitelné osobní informace (titul,datum narození, pohlaví, adresa, fotografie, skype, facebook, webová stránka, firma, IČO). Klienti svým podpisem stvrzují souhlas se zpracováním osobních údajů.

(5) Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. S osobními údaji neobchodujeme.

(6) Spolupracující firmy, které mohou přijít do styku s osobními údaji našich klientů jsou vázány smlouvou o mlčenlivosti nebo jsou pravidla o ochraně údajů ukotvena v jejich Obchodních podmínkách a všechny jejich poskytované služby jsou kompatibilní s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tedy GDPR.

(7) Pověřené osoby jsou povinny zajistit v co nejširší možné míře uplatnění práv subjektů údajů, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu či doplnění a jejich výmaz. Pověřené osoby přijímají žádosti (ústně, písemně) k opravě či doplnění osobních údajů a přijímají žádosti o výmaz osobních údajů. Žádost o výmaz osobních údajů neprodleně vyřídí, nejpozději však do 15 dnů. Účetně bude Subjektu přiřazeno číslo. Pověřená osoba informuje žadatele o způsobu vyřízení žádosti.